20. 6. 2016 Concerto sotto le stelle / Koncert pod zvezdami

Concerto sotto le stelle / Koncert pod zvezdami

Tako so v ponedeljek, 20. 6. 206, v Miljah ob zvokih odlične zasedbe Jazz šole Konservatorija G. Tartini iz Trsta (Orchestra laboratorio 3.0, Scuola di Jazz del Conservatorio G. Tartini di Trieste) uživali ljubitelji jazz glasbe.

20160620_Koncert pod zvezdami (1) 20160620_Koncert pod zvezdami (2)


Otvoritev 23. Primorskega poletnega festivala


23. Primorski poletni festival – 23º Festival estivo del Litorale
16. junij-3. julij / 16. giugno- 3. luglio 2016

Povezujemo / Colleghiamo

Primorski poletni festival se je rodil v novi državi. Le nekaj mlajši je od nje.  Njegova velika želja je bila uresničiti gledališče v času, ko ga ta prostor ni imel, in dati tudi mestom ob morju nekaj tistega posebnega šarma, ki ga lahko ponudi le umetnost pod milim nebom. Velika je bila tudi želja po povezovanju; občinstva ob enkratni izkušnji, ki jo pomeni predstava, a tudi umetnikov in krajev, od koder so prihajali, z našim prostorom in ljudmi.  Vedno smo si prizadevali za preseganje meja, kar se je v mladih letih festivala slišalo morda kot kliše, izrečen iz prijaznosti ali ker se je tako spodobilo. Toda bilo je veliko več kot zgolj omikana fraza, ker je prihajala od srca in iz trdnega prepričanja, da je to edina prava pot.
Danes je povezovanje  še veliko bolj pomembno, saj spleta dragocene, čeprav  krhke vezi v svetu brez trdnosti in zanesljivih opor, v času egoizma  in razvrednotene skupnosti, ki živi v krču nerazumljivega strahu pred drugačnim.
Primorski poletni festival se s svojim skromnim prispevkom upira nerazumnim dejanjem sebičnosti in se znova podaja na pot povezovanja krajev ob našem morju  in njihovih ljudi, obnavlja prijateljstva iz nekdanje skupne domovine in odpira vrata ustvarjalcem, s katerimi še naprej neguje dobre stike.
Trdno smo prepričani, da je to edina prava pot, ki z umetnostjo in kulturo v najširšem pomenu besede gradi most do boljšega življenja in boljših ljudi.

Za Primorski poletni festival Neva Zajc

Il Festival estivo del Litorale è nato nel nostro nuovo stato. È solo di poco più giovane di lui. Il suo grande desiderio era quello di realizzare il teatro in un tempo in cui questo luogo non ce l’aveva e dare anche alle città in riva al mare un po’ di quel fascino speciale che può offrire solo l’arte a cielo aperto. Grande fu anche il desiderio di integrazione; del pubblico facendogli vivere un’esperienza unica che può essere assistere a uno spettacolo, ma anche degli artisti e dei luoghi da cui provenivano, con la nostra zona e la nostra gente. Ci siamo sempre impegnati a superare i limiti, cosa che nei primi anni del festival poteva essere percepito come un cliché detto con gentilezza o per convenienza. Ma era molto di più di una semplice frase gentile, perché proveniva dal cuore e dalla ferma convinzione che questa fosse l’unica strada da percorrere.
Oggi, l’integrazione è ancora più importante perché tesse legami preziosi, anche se fragili, in un mondo senza forza e sostegno affidabile in un tempo permeato di egoismo, in una comunità senza più valori che vive con la paura incomprensibile del diverso.
Il Festival estivo del Litorale con il suo modesto contributo resiste agli atti irragionevoli di egoismo, e percorre la strada di collegamento delle città lungo il nostro mare e della sua gente, rinnova le amicizie dell’ex patria comune e apre le porte agli artisti, con i quali intrattiene da sempre buoni contatti.
Siamo fermamente convinti che questo sia l’unico modo in cui l’arte e la cultura, nel senso più ampio del termine, costruiscono il ponte verso una vita migliore e verso persone migliori.

Per il Festival estivo del Litorale Neva Zajc